نشست های مامایی ادواری
 

چهاردهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور در تاریخ 1396/4/14 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.  


سیزدهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور در تاریخ 1395/10/26 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.


دوازدهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور در تاریخ 1395/5/3 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.

 برای دانلود خلاصه صورت جلسه  اینجا را کلیک کنید.


 یازدهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور در تاریخ 1395/1/21 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.

 از مصوبات این نشست برگزاری کنگره مشاوره در مامایی می باشد.


دهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور و دومین جلسه نمایندگاه مامایی قطب های کشوری در تاریخ 1394/9/18 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.


 نهمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور جلسه نمایندگاه مامایی قطب های کشوری در تاریخ 1394/6/11 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. 

صورت جلسه:

ضمن اینکه گروه ها گزارشات خود را ارائه می دادند ، چند تن از مدیر گروهها  که تجربیات موفقی در مورد نحوه عملکرد دانشگاه مربوطه در ارتباط با جذب هیئت علمی بالینی مامایی و راه اندازی بانک اطلاعات مامایی داشتند ( دانشگاه های علوم پزشکی بجنورد و قزوین) به صورت مستند و تعدادی از اعضا نیز به طور شفاهی گزارش خود را ارائه نمودند.

مصوبه جلسه :

 سه کارگروه جهت ادامه کار بازنگری کوریکولوم های آموزشی مقاطع کارشناسی پیوسته مامایی، کارشناسی ارشد مامایی و کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی تشکیل گردید.


هشتمین نشست مدیران گروه مامایی سراسر کشور در تاریخ 1394/3/16 در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار شد.


عنوان