اخبار
 


کارگاه
کارگاه طب سنتی در مامایی
 ١٣٩٦/٠٥/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
طب سنتی
کارگاه تخصصی طب سنتی در مامایی
 ١٣٩٦/٠٤/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست مدیران گروه مامایی
چهاردهمین نشست مدیران گروه مامایی
 ١٣٩٦/٠٤/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
پمفلت روز جهانی ماما ٢٠١٧
گزارش عملکرد و دستاوردهای مامایی در حوزه های آموزش، درمان، بهداشت و اداره سلامت مادران
 ١٣٩٦/٠٢/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام جناب وزیر به مناسبت روز جهانی ماما 2017
تقــارن روز جهانــی مامایــی بــا اعیــاد شــعبانیه و روز معلــم را خدمــت ماماهــای گرانقــدر تبریــک گفته و امیــدوارم بــا توجــه بــه شــعار جهانــی روز مامــا در ســال 2017 "مامــا، مــادر و خانــواده: یــاران و همراهــان زندگــی"، بتوانیــم شــاهد جامعــه ای بــا جمعیتــی رو بــه رشــد، ســالم، بــا نشــاط و بــا توانمندی هــای روزافــزون باشــیم.
 ١٣٩٦/٠٢/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

عنوان